Jest nowy rektor Uniwersytetu Gdańskiego! | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 23.11.2020

Jest nowy rektor Uniwersytetu Gdańskiego!

Głosami 104 za, 26 przeciw, zero wstrzymujących się elektorzy Uniwersytetu Gdańskiego wybrali na stanowisko rektora prof. Piotra Stepnowskiego na kadencję 2020/2024. Przed nowym rektorem niełatwe zadanie, m.in. odbudowy wizerunku uczelni po tym, gdy okazuje się, że poprzedni najprawdopodobniej odpowiedzialny jest m.in. za szereg plagiatów a tym samym z nieuprawnione uzyskanie stopni naukowych.

fot. S. Ciszek

– Społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, dokonując wyboru rektora Uniwersytetu Gdańskiego, udzieliła mi dużego kredytu zaufania. Mandat ten, uzyskany znaczącą większością głosów, pozwala mi na realizację wizji uniwersytetu będącego wspólnotą różnorodności – mówił tuż po ogłoszeniu wyników prof. Stepnowski.  – Mieliście Państwo okazję (i macie nadal) zapoznać się z nią, wyrażoną w programie wyborczym, który znajduje się na mojej stronie i który powstał w wyniku konsultacji z różnymi środowiskami naszej uczelni. Jest on wyrazem potrzeby zmian, jakie muszą nastąpić. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wizja ta nie może być realizowana chaotycznie. Ważny jest plan wdrożenia i zaangażowanie wszystkich w budowę nowego oblicza naszej Uczelni. Program, poparty przez Państwa w dzisiejszym głosowaniu, to bowiem nie tylko program naprawczy uczelni, ale też stanowcza zmiana wizerunku, jaki przesłonił niedawno 50 lat świetnej historii UG oraz mrówczą pracę wybitnych naukowców i dydaktyków. Wiem, że czeka mnie, a właściwie nas, niełatwe zadanie.

Na koniec zwycięzca dodał: – Chciałbym prosić Państwa o i życzliwość – przede wszystkim dla uczelni, która przez pół wieku zasłużyła się dla historii naszego regionu, wykształciła rzesze wspaniałych absolwentów i zasługuje na to, żeby postrzegać ją jako kuźnię świetnych kadr, miejsce pracy wybitnych naukowców i nauczycieli.

Biogram prof. Piotra Stepnowskiego

Urodził się 30 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Saint Patrick High School w Halifaxie oraz III LO w Gdyni. Po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Uniwersytecie Gdańskim, na nowo powstałym międzywydziałowym kierunku Ochrona środowiska uruchomionym w 1990 roku przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Po obronie dyplomu rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Stopień doktora (1999) i doktora habilitowanego (2005) uzyskał na Wydziale Chemii UG. W 2010 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. W latach 2008–2011 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2012-2016 funkcję dziekana Wydziału Chemii UG. W latach 2011-2012 był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. W latach 2016 – 2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UG. Od września tego roku został powołany na stanowisko pierwszego dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Odbył kilka długoterminowych staży naukowych m.in. w Uniwersytecie w Lund, Centrum Badań Morza w La Spezia oraz w Uniwersytecie w Bremie. Był uczestnikiem polarnej ekspedycji naukowej Instytutu Oceanologii PAN na pokładzie r/v „Oceania”.

Jego zainteresowania naukowe obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną skutków ich występowania. Opublikował ponad 260 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Był redaktorem 8 pozycji wydawniczych oraz autorem i współautorem 3 podręczników akademickich, a także 15 rozdziałów w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych. Jego prace cytowane były blisko 7000 razy a obecny indeks Hirscha wynosi 49.

Przez cały okres kariery naukowej aktywnie zabiegał o prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR) jak i międzynarodowych (UE, NATO), uzyskując dla ponad 30 grantów. Wypromował 14 doktorów. Był członkiem komitetów naukowych ponad 20 zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, z których w 5 pełnił funkcję przewodniczącego.

Od 2015 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a od 2016 roku jest wiceprezydentem Division Green Chemistry EuCheMS. Był przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań ( Programming Research) Unii Europejskiej (2010–2012). W latach 2007–2010 był przewodniczącym Wydziału III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2014 roku jest członkiem Zespołu ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który w kolejnych latach powoływał go także do Zespołu ds. Oceny Kompleksowej oraz Zespołu ds. Szkół Doktorskich. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1997 roku), Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (od 1996 roku), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2006 roku), Instytutu Kaszubskiego (od 2017 roku) oraz Society of Environmental Toxicology and Chemistry SETAC (od 2018 roku).

Jego najważniejsze zainteresowania pozanaukowe to sztuki piękne, architektura i muzyka, w tym aktywnie uprawiana rzeźba w drewnie i gra na gitarze oraz nieustająca fascynacja malarstwem i architekturą renesansu włoskiego.

źródło: UG

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika