70 mln zł za „wybory kopertowe”. Oto kulisy tej afery | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 4.07.2022

70 mln zł za „wybory kopertowe”. Oto kulisy tej afery

Gazeta Bałtycka dodarła do treści postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącego zażalenia na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa ws. tzw. „wyborów kopertowych”. Zarzutu sądu w stosunku do prokuratury są bardzo poważne.

Jacek Sasin – Minister Aktywów Państwowych, odpowiedzialny za organizację tzw. wyborów kopertowych. (Fot. Wikipedia)

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła postępowanie na skutek wielu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez funkcjonariuszy publicznych w związku z procesem organizacyjnym wyborów Prezydenta RP w trybie głosowania korespondencyjnego, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie:

 • Przekroczenia uprawnień w dniu 16 kwietnia 2020 roku w Warszawie przez Prezesa Rady Ministrów, polegającego na poleceniu Poczcie Polskiej SA przedsięwzięcia działań, polegających na podjęciu i realizacji niezbędnych czynności do przygotowania wyborów Prezydenta RP w trybie korespondencyjnych.
 • Przekroczenia uprawnień w okresie od 16 kwietnia 2020 roku do 8 maja 2020 roku w Warszawie przez Ministra Aktywów Państwowych, polegającego na nadzorowaniu działań Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA w postaci drukowania kart do głosowania w wyborach prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku oraz działań Poczty Polskiej SA polegających na podjęciu i realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 roku.
 • Przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – Ministra Cyfryzacji i urzędników Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 22 kwietnia 2020 roku w Warszawie, polegającego na udostępnieniu podmiotowi komercyjnemu, tj. Poczcie Polskiej SA. danych wrażliwych zgromadzanych w rejestrze PESEL w związku z zarządzonymi wyborami na dzień 10 maja 2020 roku.
 • Przetwarzania, w dniu 23 kwietnia 2020 roku w nieustalonym miejscu, danych osobowych wyborców przez podmiot nieuprawniony do ich przetwarzania, poprzez skierowanie do organów władzy samorządowej, tj. wójtów, prezydentów miast, za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosku o przekazanie danych osobowych znajdujących się w prowadzonych przez ww. spisach wyborców, w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta RP na dzień 10 maja 2020 roku.
 • uprawnień, w nieustalonym czasie, nie wcześniej niż w kwietniu i nie później niż 10 maja 2020 roku w Warszawie, udzielonych członkom Zarządu PWPW obowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi tej spółki, poprzez podjęcie działań zmierzonych do zorganizowania wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnych zarządzonych na 10 maja 2020 roku a polegających na drukowaniu pakietów wyborczych do głodowania w ww. wyborach, czym wyrządzono ww. spółce szkodę majątkową w wielkich rozmiarach ok. 70.000.000 zł tj. o czyn art. 296&1 i 3 kk.
 • uprawnień, w nieustalonym czasie, nie wcześniej niż w kwietniu i nie później niż 10 maja 2020 roku w Warszawie, udzielonych członkom Zarządu Poczty Polskiej SA obowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi tej spółki, poprzez podjęcie działań zmierzających do zorganizowania wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej zaplanowanych na dzień 10 maja 2020 roku a polegających m.in. na kompletowaniu pakietów wyborczych, dostarczaniu urn wyborczych oraz worków, w których miały być przewożone głosy, czyn wyrządzenia ww. spółce szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie ok. 70.000.000 zł, tj. o czyn z art. 296& 1 i 3 kk.
 • Wywierania groźbą bezprawną w dniu 24 kwietnia 2020 roku w Warszawie przez Ministra Aktywów Państwowych wpływu na czynności urzędowe organów samorządu terytorialnego podczas audycji w programie Tłit Wp. emitowanym na platformie internetowej Wirtualna Polska, poprzez grożenie odpowiedzialnością karną w przypadku nieudostępnianiu przez te organy danych osobowych zwartych w spisach wyborców Poczcie Polskiej SA, tj. o czyn z art. 224&1 kk.
 • Podżegania organów władzy samorządowej, tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w bliżej nie ustalonym okresie, nie wcześniej niż od 16 kwietnia 2020 roku i nie później niż do 27 kwietnia 2020 roku w Warszawie, dążąc do tego by te organy dokonały czynu zabronionego, poprzez nakłanianie tych organów w wystąpieniach publicznych do udostępnienia Poczcie Polskiej SA danych osobowych wyborców, zawierających dane wrażliwe obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, takie jak PESEL, imiona, nazwiska oraz adres zamieszkania, pomimo że Poczta Polska SA nie była podmiotem uprawnionym do żądania i przetwarzania tych danych, tj. o czyn z art. 18&2 kk w zw. z art. 107 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 • Przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od 1 marca 2020 roku do 10 maja 2020 roku w Warszawie przez funkcjonariuszy publicznych: Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych członków Rady Ministrów, posłów Prezydenta RP i Prezesa partii oraz przez partię PiS poprzez podjęcie się przygotowań do zorganizowania wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie korespondencyjnej i złamania zasad Kodeksu wyborczego, czyn działano na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn art. 231&1 kk.
 • Przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w okresie od 1 marca 2020 roku do 10 maja 2020 roku w Warszawie przez funkcjonariuszy publicznych, w tym Ministra Aktywów Państwowych, Marszałka Sejmu, nieustalonych członków Rady Ministrów lub innych funkcjonariuszy publicznych polegającego na niezironizowaniu wyborów na urząd Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 10 maja 2020 roku czym działano na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego.
 • Niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego Ministra Aktywów Państwowych w bliżej nieustalonym okresie od 6 kwietnia 2020 roku do 19 maja 2020 roku w Warszawie, polegającego na niewydaniu stosownych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 roku o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP przed datą wyborów zarządzonych na 10 maja 2020 roku czym działano na szkodę interesu publicznego tj. o czyn z art. 231& 1kk.
 • Przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w dniu 6 maja 2020 roku w Warszawie, przez posła i Prezesa partii oraz Prezesa partii Porozumienie poprzez zawarcie przez nich ‘’ porozumienia’’, na mocy którego nie przeprowadzono wyborów na Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 roku czym działano na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231&1 kk.
 • Podjęcia w okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 10 maja 2020 roku w Warszawie, mając na celu zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, przez posłów, członków rządu, Prezydenta RP, w tym w dniu 6 maja 2020 roku, przez prezesa partii oraz przewodniczącego partii Porozumienie, w porozumieniu z innymi osobami, działalności zmierzającej bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, która to działalność polegać miała na przygotowywaniu wyborów prezydenckich w sposób niezgody z ustawą zasadniczą – Konstytucją- oraz podpisaniu pisma, zawierającego w swej treści ‘’ rozwiązanie, które zagwarantować ma Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach ‘’, tj. o czyn z art. 127&1 kk.
 • Przeszkadzania podstępem w dnia marca 2020 roku do 2 maja 2020 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne poprzez organizowanie wyborów na urząd Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, tj. o czyn z art. 165&1 pkt 1 kk.
 • Przeszkadzania podstępem w dniu 10 maja 2020 roku w nieustalonym bliżej miejscu w swobodnym wykonywaniu prawa do głosowania, głosowaniu obliczaniu głosów, sporządzeniu protokołów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku na szkodę prywatną tj. o czyn z art. 249 pkt 2-4 kk.
 • Zmuszania osób uprawnionych w dniu 10 maja 2020 roku w nieustalonym bliżej miejscu do powstrzymania się od głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 roku przez nadużycie stosunku zależności tj. o czyn 250 kk.
 • Podrobienia przez Ministra Aktywów Państwowych w nieustalonym miejscu i czasie, w celu użycia za autentyczne, kart do głosowania w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 roku poprzez nie umieszczenie na nich pieczęci PKW, daty oraz czerwonych pasków, tj. o czyn z art. 270&1 kk.
 • Niedopełnienia obowiązków w nieustalonym bliżej okresie nie wcześniej niż 5 lutego 2020 roku i nie później niż 10 maja 2020 roku w Warszawie przez nieustalonych członków PKW, polegającego na podjęciu działań zmierzających do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku czym działano na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231& 1 kk.
 • Zaistniałego w bliżej niekreślonym czasie, nie wcześniej niż 5 lutego 2020 roku i nie później niż 10 maja 2020 roku w Warszawie, użycia – w związku z wyborem Prezydenta RP- podstępu przez Prezesa Rady Ministrów i Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, celem nieprawidłowego sporządzania listy głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych, poprzez pominięcie PKW i wydanie polecenia zarządom spółek Poczta Polska SA oraz PWPW w zakresie organizacji wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego, tj. o czyn z art. 248& pkt 2 kk.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Na skutek wielu złożonych zażaleń w przedmiotowej sprawie, Sąd Okręgowy w Warszawie, uchylił postanowienie Prokuratura Okręgowa w Warszawie dotyczące odmowy wszczęcia śledztwa. Sąd stwierdza, że w przedmiotowym postępowaniu wydano postanowienie o odmowie wszczęcie śledztwa, co najmniej przedwcześnie.

Sąd uchwalając zalecił Prokuraturze miedzy innymi:

 • przeanalizowanie ustaleń NIK zawartych w Informacji/ Raporcie o wynikach kontroli przygotowania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
 • podjęciu działań (adresu IP. informacji Poczty Polskiej SA, zeznania świadków) w celu ustalania, kto w dniu 23 kwietnia 2020 roku wysłał żądania udostępnienia danych osobowych wyborców.
 • przesłuchanie przedstawicieli PWPW SA i Poczty Polskiej SA, w celu ustalenie świadomości prawnej i na okoliczność wydawania decyzji.
 • przesłuchanie miedzy innymi: Ministra Cyfryzacji, Ministra Aktywów Państwowych, przedstawicieli Poczty Polskiej SA,
 • przeanalizowanie orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, i wiele innych skomplikowanych czynności procesowych.

Sprawa ta niewątpliwie jest kontrowersyjna ze względu na skalę ewentualnych nieprawidłowości przy organizowaniu wyborów Prezydenckich w maja 2020 roku oraz na wagę tego, że dotyczy święta demokracji, czyli aktu wyborczego oraz organizacji procesu wyborczego. Ten proces musi być pozbawiony wszelkich nieprawidłowości, w tym wypadku Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie stwierdzając, że podczas procesu prowadzącego do wyborów, które się na odbyły, mogło dość do rażących nieprawidłowości, tym samym nakazał przeprowadzenie wielu czynności procesowych. Wykaz nieprawidłowości podczas organizacji wyborów kopertowych robi wrażenie, niemniej jednak należy pamiętać, że Prokuratura jest uzależniona od Ministra Sprawiedliwości, który jest częścią władzy, podejmowała decyzje o wyborach kopertowych. Z tego ze względu moóżna mieć wątpliwości, jaki będzie los sprawy, w której mogło dojść do wycieku danych osobowych milionów Polskich obywateli.

Po dwóch latach od wyborów, które się nie odbyły, sprawa nabiera nowego znaczenia, mianowicie powstaje pytanie, czy dane osobowe mogły zostać przejęte przez obcy wywiad. Warto tu przypomnieć, że kilka tygodni temu Polska wydaliła agenta Federacji Rosji, który działał w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Tak więc powstaje pytanie, czy w 2020 roku Poczta Polska SA miała środki i możliwość, które uniemożliwiały infiltrację przez Rosji, w celu przechwycenia danych osobowych milionów wyborców?

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 2 komentarze
Napisano
 1. k*rwa k*rwie łba nie urwie

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika