Początek roku szkolnego. W Gdańsku do szkół pójdzie ponad 56 tys. uczniów | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 2.09.2013

Początek roku szkolnego. W Gdańsku do szkół pójdzie ponad 56 tys. uczniów

Dziś początek roku szkolnego. W Gdańsku 56 517 uczniów po wakacyjnej przerwie ruszy do szkół. Ile zarabiają nauczyciele? Ilu uczniów uczęszcza do danych typów gdańskich szkół? Jaki jest koszt kształcenia jednego ucznia w Gdańsku? M.in. na te odpowiada opublikowany poniżej raport.

Początek roku szkolnego. W Gdańsku do szkół pójdzie ponad 56 tys. uczniów

Przygotowanie gdańskich placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014

Placówki oświatowe i uczniowie

W roku szkolnym 2013/2014 Gmina Miasto Gdańsk będzie organem prowadzącym dla 254 placówek oświatowych, w tym:

lp Typ przedszkola/szkoły Liczba placówek/w tym dla dorosłych
1 przedszkole

58

2 szkoła podstawowa

67/1

3 gimnazjum (w tym 2 szkoły mistrzostwa sportowego)

48/1

4 liceum ogólnokształcące (w tym 2 sms)

24/2

5 Technikum

20/6

6 liceum profilowane

3

7 zasadnicza szkoła zawodowa

14/2

8 szkoła policealna

5/4

9 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

2

10 Inne placówki oświatowe

13

szkoły niepubliczne

Typ placówki 2012/2013

2013/2014 (prognoza)

przedszkola

4 316

4 776

punkt przedszkolny

671

911

szkoły podstawowe

2 132

2 100

gimnazja

982

980

licea młodzieżowe i dla dorosłych

3 577

3 520

szkoły policealne

8 727

8 923

szkoły zawodowe

858

850

Razem

21 263

22 060

Ilu pierwszoklasistów w szkołach podstawowych rozpocznie naukę w tym roku?

3 547, w tym 1 022 sześciolatków

 Ilu łącznie uczniów rozpocznie naukę 2 września?

56 517 uczniów we wszystkich typach szkół

 Ilu dzieci będzie uczęszczać do gdańskich przedszkoli?

W publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz punktach przedszkolnych będzie łącznie 11 383 dzieci.

 Nauczyciele

 W roku szkolnym 2013/2014 będzie 6 083 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:

54% – dyplomowani, 27% – mianowani, 17% – kontraktowi, 2% – stażyści.

Dynamika wzrostu wynagrodzenia gdańskich nauczycieli
Lp rok % wzrostu
1 2003 2 329,28
2 2004 2 482,96 6,60%
3 2005 2 586,14 4,16%
4 2006 2 716,06 5,03%
5 2007 2 972,26 9,44%
6 2008 3 215,01 8,17%
7 2009 3 495,06 8,71%
8 2010 3 713,50 6,25%
9. 2011 4 000,51 7,73%
10. 2012 4 264,89 6,61%

Średnie gdańskich nauczycieli w roku:

 

2009

2010

2011

2012

stażysta

2 209,50 zł

2 371,60 zł

2 535,34 zł

2 725,33 zł

kontraktowy

2 617,80 zł

2 793,20 zł

2 977,06 zł

3 118,65 zł

mianowany

3 224,00 zł

3 384,20 zł

3 637,47 zł

3 826,64 zł

dyplomowany

4 205,00 zł

4 392,60 zł

4 669,05 zł

4 941,39 zł

 Budżet 2013

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na rok 2013 zaplanowano na kwotę 676 624 199 zł.

Z tej sumy 411 204 867 zł to subwencja oświatowa z budżetu państwa, a środki miasta to 265 419 332 zł.

W ogólnej kwocie dotacja dla placówek niepublicznych wynoszą:

– przedszkola –  30 881 813 zł

– szkoły –  53 221 183 zł.

Standard A subwencji –  5 163 zł

 Koszty na 1 ucznia (bez remontów):

2010 r.

2011 r.

2012 r.

1 przedszkole

6 763 zł

7 677 zł

7 952 zł

2 szkoła podstawowa

9 068 zł

9 552 zł

9 943 zł

3 gimnazjum

8 539 zł

9 290 zł

9 891 zł

4 liceum ogólnokształcące

6 327 zł

6 667 zł

7 884 zł

5 szkoły zawodowe

7 208 zł

7 626 zł

8 486 zł

Zakup podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” jest realizowany dla następującej liczby uczniów:

– w roku szkolnym 2009/2010 – 1 321 uczniów

– w roku szkolnym 2010/2011 – 1 358 uczniów

– w roku szkolnym 2011/2012 – 1 884 uczniów

– w roku szkolnym 2012/2013 –  2 259 uczniów

Program „Wyprawka szkolna” jest kontynuowany i wszyscy uczniowie, którzy spełniają kryterium na pewno otrzymają fundusze na zakup podręczników.

Priorytety i najważniejsze przedsięwzięcia na rok szkolny 2013/2014

A. Wdrożenie zmian w sieci gdańskich placówek oświatowych:

1. Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

2. Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

2. Połączenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2. Obie poradnie mieściły się w jednym budynku.

B. Wdrażanie tzw. „ustawy przedszkolnej”

C. Gdańska Platforma Edukacyjna – integracja aplikacji wchodzących w skład GPE.

D. Realizacja projektów:

1. „Pomorskie – dobry kurs na edukację”. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki – Zdolni z Pomorza” – systemowy projekt innowacyjny realizowany jest przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uczniowie szczególnie uzdolnieni z matematyki, fizyki i informatyki realizują pozalekcyjne z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania w powołanych do celów projektu Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego. W roku szkolnym 2013/2014 w zajęciach uczestniczyć będzie łącznie 220 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2. „Pomorskie – dobry kurs na edukację”. zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim. Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2014. Projekt zakłada realizację następujących działań: kursów certyfikacyjnych, doradztwa zawodowego, nauki języków obcych zawodowych (j. angielski i j. niemiecki), zakup pomocy dydaktycznych, wizyty uczniów u pracodawców. Programem zostanie objętych w Gdańsku ok. 3 000 uczniów szkół zawodowych. Łączna wartość doposażenia gdańskich pracowni kształcenia zawodowego wyniesie ok. 750 000 zł, przy wkładzie własnym miasta ok. 250 000 zł.

3. Program „6 – 10 – 14 dla zdrowia” – program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży mający na celu poprawę ich stanu zdrowia dzieci. Program realizowany przy udziale Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

4. Program Edukacji Morskiej – program ma na celu upowszechnianie wśród gdańskiej młodzieży  gimnazjalnej zamiłowania do żeglarstwa, aktywnej turystyki, związanej z morzem historii miasta Gdańska, zagadnień ekologii morza, aktywnych form wypoczynku, zasad bezpieczeństwa na wodzie. Program realizowany jest od maja 2010 r. roku. Pomysłodawcą programu jest Mateusz  Kusznierewicz – Ambasador ds. Morskich Miasta Gdańska. We wrześniu 2013 r. rozpocznie się V edycja programu.

5. „Od szkoły otwartej do szkoły lidera wspólnoty lokalnej” – w programie uczestniczy 24 gdańskich szkół o liczbie uczniów poniżej 300. Celem projektu jest przygotowanie małych szkół do dobrego i efektywnego zarządzania dającego uczniom pełne możliwości rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego a także stworzenie na terenie szkoły przestrzeni aktywności i integracji środowiska lokalnego.

6. „Zdrowa kanapka w szkole” – MOPR zakończył program pilotażowy „Zdrowa kanapka w szkole”  i będzie kontynuował to przedsięwzięcie w rozpoczynającym się roku szkolnym 2013/2014 – finansujemy setkom dzieci najważniejszy posiłek w ciągu dnia, czyli śniadanie. Jest to autorski projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, pierwszy na skalę kraju. Projekt „Zdrowa kanapka w szkole” realizowany jest w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Równolegle, MOPR gwarantuje dzieciom ciepły posiłek, w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku.

W ramach tego programu w 2012 roku 2 598 dzieci skorzystało z ciepłego posiłku w szkołach, przedszkolach, gimnazjach w tym 389 dzieci bez tzw. decyzji (art. 6 a „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku […]”). Dotacja wydatkowana zgodnie z programem to 1 789 290,00 (60% programu), a wkład własny 1 192 860 (40% programu).

7. W roku szkolnym 2013/2014 gdański MOPR rozpoczyna pilotaż projektu edukacyjno-informacyjnego w szkołach z zakresu profilaktyki problemów społecznych. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych ma na celu podkreślenie znaczenia wspólnego działania na rzecz wspierania rodziny, dzięki któremu zachodzić może osobisty i społeczny dzieci i młodzieży. prowadzone będą w następujących obszarach:

– działania na rzecz wspierania rodziny;

– działania na rzecz wspierania osób starszych;

– działania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych;

– aktywizacja społeczności lokalnych;

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Uczniowie, poprzez aktywne formy dydaktyczne zostaną zapoznani z konkretnym obszarem, a następnie ich aktywizacja zostanie ukierunkowana na twórcze kreowanie zarówno życia własnego, jak i środowiska.

Ilość i treść warsztatów jest dostosowana do grupy wiekowej.

Obiekty sportowo-rekreacyjne

1.  W latach 2006-2013 oddano do użytku 46 boisk ze sztuczną nawierzchnią, z tego:

a. „Junior Gdańsk 2012” – 17 boisk

b. „Moje Boisko Orlik 2012” – 9 boisk

c. ze środków budżetowych Miasta – 20 boisk

 

2. W ramach programu „Radosna szkoła” do końca roku szkolnego 2012/2013 w szkołach podstawowych:

–  oddano 17 placów zabaw,

–  wyposażono w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw 64 szkoły.

 

W roku szkolnym. 2013/2014 planuje się wybudowanie 6 nowych placów zabaw: 4 z programu rządowego „Radosna szkoła” i 2 ze środków miasta.

 Remonty i modernizacje szkół w 2013 roku

Tegoroczny plan remontów i modernizacji zakłada 7 mln zł na remonty i ponad 14,5 mln zł na modernizacje. Najbardziej kosztowne prace obejmują budowę boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu (SP 76, SP 44, ZKPiG 13, Gimnazjum nr 12, PBS) oraz przebudowę i modernizację węzłów żywieniowych (SP 62, ZKPiG 7, Przedszkola nr 40, 46 i 54, 67, 84). Dodatkowo w 2013 r na terenie Gdańska realizowane jest wykonanie 8 nowoczesnych placów zabaw, z których pięć (SP 55, SP 76, ZKPiG 24, ZKPiG 6, SP 58) współfinansowanych jest w ramach programu „Radosna Szkoła” , a pozostałe 3 finansowane są ze środków własnych Miasta (SP 57, SP 60, Przedszkole 62).

Wykonywane są również mniejsze remonty obejmujące: wymianę okien (20 obiektów), posadzek (8 obiektów), wymianę węzłów ciepłowniczych (3 obiekty) oraz  modernizacje sanitariatów i remonty pomieszczeń.

Najciekawsze realizacje :

ZSO 7 ul. Chałubińskiego – Wykonanie w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13  przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego na poziomie piwnic oraz pomieszczeń na parterze przy sali sportowej, a także remont sali chemicznej – Liceum i Gimnazjum. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty budowlano – montażowe, – wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem,  roboty elektryczne, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacje wodociągowe, kanalizacje sanitarną, – wentylacje mechaniczną, wyposażenie zaplecza sanitarno-szatniowego, wyposażenie sal chemicznych. Planowany termin zakończenia realizacji 30.11.2013 r.

ZSE – Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku, przy ul. Reja 25 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń na terenie Zespołu Szkół Energetycznych oraz budowa miejsc do parkowania. Zakres prac obejmuje: przebudowę pomieszczeń w poziomie przyziemia z przeznaczeniem na salę dydaktyczną oraz laboratorium elektryczne; Remont pomieszczeń gospodarczych; Przebudowę toalet; Przebudowę wentylatorni wraz z budową nowej wentylacji mechanicznej w poziomie przyziemia; Budowę 10 miejsc do parkowania. Planowany termin zakończenia 30.09.2013r.

Gimnazjum 12 – Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 12, przy ul. Wrzeszczańskiej w Gdańsku.. Przebudowa obejmowała wykonanie:

– boiska do piłki nożnej o polu do gry 37x20m, z nawierzchnią z trawy syntetycznej, wyposażone w stałe bramki młodzieżowe. Zgodnie z projektem wykonawczym boisko otoczone zostanie ogrodzeniem panelowym, a za bramkami zamontowane zostaną piłko chwyty.

– boiska wielofunkcyjnego obejmującego 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki z kortem tenisowym – o przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej, w kolorze czerwonym.

–  bieżni prostej czterotorowej (60m) o nawierzchni poliuretanowej odpornej na kolce.

– drogi pożarowej zakończonej placem manewrowym oraz na 14 samochodów (w tym jedno miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej).

Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie stanowiska do gromadzenia odpadów stałych i parkingu rowerowego, chodników. Wymieniona została także brama wjazdowa na automatyczną przesuwną.

oprac. Dariusz Wołodźko

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika