Rażące nieprawidłowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 28.09.2012

Rażące nieprawidłowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

Liczne błędy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. Wnioski pokontrolne są wręcz porażające – wojewoda pomorski otrzymał wyniki kontroli.

Wojewoda pomorski już zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej w puckim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. (Fot. Google Street View)

Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski zapoznał się już z wynikami kontroli przeprowadzonej w puckim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontroli poddano proces kwalifikacji rodziców zastępczych, funkcjonowanie rodziny oraz zakres w jakim udzielano jej wsparcia, które gwarantować powinna ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W wyniku kontroli ustalono, że rodzina zastępcza Państwa Cz. nie została przeszkolona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szkolenie przeprowadzone w dniach 19 – 21 sierpnia 2010 roku nie było szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem. Kwalifikacji na zawodową rodzinę zastępczą dokonano 9 września 2010 roku z naruszeniem przepisów polegających m.in. na:

 • nieuwzględnieniu w procesie kwalifikacji braku właściwego przeszkolenia kandydatów
 • braku dokumentacji dotyczącej przebiegu 10 – godzinnych praktyk
 • przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika PCPR (w ramach wewnętrznych procedur) pomimo nieobecności jednego z kandydatów na rodzica zastępczego oraz uznaniu warunków mieszkaniowych za spełnione, pomimo, że dom kandydatów nie był wykończony i nie spełniał warunków umożliwiających przyjęcie 5 dzieci
 • brak ponownego zweryfikowania sytuacji mieszkaniowej kandydatów
 • nie sporządzeniu opinii na podstawie przeprowadzonego 16 kwietnia 2012 roku wywiadu pedagogicznego
 • uwzględnieniu w dokumentacji kwalifikacyjnej diagnozy psychologicznej, dokonanej przez psychologa, który nie uczestniczył w kwalifikacji rodziny, dokonując diagnozy w oparciu o konsultacje z psychologiem, który w procesie tym uczestniczył
 • braku pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umieszczenie dzieci w rodzinie
 • braku pisemnej zgody rodziny zastępczej na umieszczenie dzieci w ich rodzinie
 • brak ponownej kwalifikacji rodziny przed umieszczeniem w niej dzieci (powód zmiana sytuacji rodzinnej rodziny zastępczej oraz znaczny upływ czasu od pierwszej kwalifikacji z 9 września 2010 roku)
 • dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej 19 stycznia 2012 roku, natomiast koordynator rodzinnej pieczy zastępczej dla rodziny ustanowiony został 10 maja 2012 roku
 • zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wejherowie sąd udzielił zabezpieczenia małoletnim poprzez umieszczenie ich w rodzinie zastępczej wskazanej przez PCPR w Pucku. PCPR nie zwróciło się do sądu o zmianę postanowienia w zakresie wskazania konkretnej rodziny, w której dzieci zostały umieszczone
 • pomimo uzyskania w drugiej połowie lipca ( tj. po tragicznym zdarzeniu) przez koordynatora pieczy informacji o tym, że matka zastępcza w przeszłości leczyła się psychiatrycznie, nie zostały podjęte odpowiednie działania – trudno uznać za właściwe i wystarczające – w świetle tragicznych wydarzeń – podjęte na Zespole w dniu 31 lipca br., zobowiązanie rodziny zastępczej do dostarczenia zaświadczenia od lekarza psychiatry na okoliczność braku przeciwwskazań do opieki nad dziećmi
 • umowa zawarta 19 stycznia 2012 roku o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, zawarta pomiędzy państwem Cz. A Starostą Puckim, nie określała maksymalnej liczby dzieci, jaka może być w rodzinie umieszczona, nie wskazywała małżonka, któremu będzie wypłacane wynagrodzenie; umowa zawierała ustalenia dotyczące rodziny zastępczej pełniącej rolę pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej, którą państwo Cz. Nie byli, czyli ustalenia nie odnoszące się do przedmiotowej sytuacji
 • pomimo otrzymania w maju br. sygnału o niewłaściwym stosunku do dzieci, brak właściwej reakcji ze strony ustanowionego już wówczas koordynatora pieczy zastępczej
 • kolejna informacja z 31 lipca br. o mających miejsce nieprawidłowościach (tj. po śmierci chłopca, która miała miejsce 3 lipca br.) nie spowodowała działań innych, niż przeprowadzenie przez koordynatora rozmowy z rodzicami na okoliczność stosowania kar cielesnych, pomimo toczącego się w tym czasie postępowania w sprawie śmierci chłopca
 • brak działań zmierzających do sprawdzenia prawdziwości i podstaw otrzymywanych przez PCPR informacji od krewnych dzieci (ojca, chrzestnych) o utrudnianiu im kontaktów z dziećmi
 • zorganizowana po śmierci chłopca pomoc dla rodziny zastępczej obejmowała codzienny 1 – 1,5 godzinny kontakt z psychologiem, następnie – raz w tygodniu do czasu rozwiązania rodziny; biorąc pod uwagę kolejną śmierć w rodzinie, trudno znaleźć podstawy dla ograniczenia pomocy psychologa do jednej wizyty tygodniowo

Wyniki przeprowadzonej przez Wojewodę Pomorskiego kontroli zostaną przekazane odpowiednim organom ścigania w celu podjęcia dalszych kroków.

Zalecenia, które zostaną sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym dotyczyć będą w szczególności:
 • opracowania procedur przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na rodziny zawodowe zastępcze, obejmujących w sposób zupełny i kompletny wszystkie wynikające z obowiązujących przepisów wymogi, jak również bezwzględnego ich przestrzegania
 • organizowania szkoleń adekwatnych do potrzeb i wymogów wynikających z przepisów
 • nadzorowania przez PCPR funkcjonowania rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej z wywiązywania się przez nich z powierzonych obowiązków w zakresie pomocy przydzielonym im rodzinom zastępczym
 • zobowiązania PCPR do właściwego reagowania na wszystkie sygnały o mogącym mieć miejsce niewłaściwym stosunku do podopiecznych
 • przeprowadzenia przez niezależny podmiot weryfikacji posiadania kompetencji i predyspozycji przez pracowników zespołu ds. pieczy do wykonywania zadań.

Niezależnie od powyższego, stosowne wnioski o zwiększenie nadzoru nad jednostka Powiatu, jaką jest PCPR oraz podjęcie koniecznych decyzji kadrowych w stosunku do osób winnych zaniedbań w PCPR, skierowane zostaną do Starosty Puckiego.

Ponadto, planowane są spotkania wojewody ze starostami oraz służbami pomocy społecznej, mające na celu wyeliminowanie potencjalnych nieprawidłowości, mogących wystąpić również w innych jednostkach samorządu terytorialnego w tym zakresie

Zabili dwójkę dzieci

Przypomnijmy, w lipcu br. w mieszkającej w Pucku rodzinie zastępczej, opiekującej się pięciorgiem powierzonych i dwojgiem własnych dzieci, doszło do śmierci 3-letniego chłopca. Dwa miesiące później zmarła jego 5-letnia siostra.

Według rodziców zastępczych: 32-letnia Anna C. oraz 39-letni Wiesław C. utrzymywali, śmierci były skutkiem nieszczęśliwych wypadków. Prokuratura w Pucku ustaliła jednak, że dzieci zmarły wskutek pobicia.

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>