KONKURS na najlepszą rewitalizację w modelu ppp | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 8.04.2020

KONKURS na najlepszą rewitalizację w modelu ppp

Organizator konferencji Forum Liderów PPP zaprasza do głosowania w konkursie na najlepszą rewitalizację zrealizowaną w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.  Jak dotąd zrealizowano w Polsce jedynie cztery takie projekty, jednak ograniczenie dostępu do zewnętrznego finansowania może spowodować zwiększenie zainteresowania tą metodą realizacji inwestycji.

Celem organizacji konkursu jest popularyzacja formuły partnerstwa publiczno- prywatnego wśród potencjalnych uczestników projektów, przede wszystkich architektów i deweloperów, którzy mogliby być zainteresowani inwestycją związaną z rewitalizacją oraz wsparciem samorządów w tym zakresie.

Wśród barier dla efektywnej rewitalizacji eksperci wymieniają deficyt instrumentów, limit funduszy europejskich i brak doświadczenia pracowników sektora publicznego w zarządzaniu złożonymi projektami inwestycyjnymi.

Zbliżająca się nowa perspektywa finansowa środków europejskich na lata 202-2027, będzie oznaczała mniejszy pakiet rozwiązań dla samorządów, co jednocześnie generuje potrzebę opracowania alternatywnych metod finansowania inwestycji publicznych. Jedną z możliwości szybkiego i skutecznego przeprowadzania skomplikowanych projektów inwestycyjnych jest partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy z sektorem prywatnym, np. projekty deweloperskie. PPP można określić jako rodzaj outsourcingu inwestycji publicznych, który umożliwia samorządom uzyskanie szybkiej dostępności infrastruktury, bez konieczności uruchamiania z góry dużych środków finansowych oraz daje możliwość skorzystania z wykwalifikowanej kadry zarządzającej, usług architektonicznych na najwyższym poziomie, a także przede wszystkim z praktycznego doświadczenia partnera prywatnego.

Rewitalizacja jako inwestycja samorządu ma na celu doprowadzić do ożywienia społecznego i gospodarczego miast, gmin i dzielnic, oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych. Z tego względu potrzeba działań rewitalizacyjnych obejmuje duże obszary gospodarcze, społeczne i funkcjonalno-przestrzenne. Rewitalizacja danego obszaru uwzględnia zwykle kompleksową modernizację budynków mieszkalnych, budowanie nowych obiektów, przywracanie miastu terenów poprzemysłowych lub przebudowę dróg, aby uwzględnić miejsce dla transportu ekologicznego. Jej celem jest zagospodarowanie nowo powstałej przestrzeni w taki sposób, aby pełniła misję użyteczności publicznej poprawiającej jakość życia mieszkańców.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: www.forumliderowppp.pl Głosowanie trwa w terminie od 30 marca 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. Koszt SMS jest zgodny z cennikiem Operatora (ok. 0,16 gr.)

  1. Rewitalizacja dworca PKP, Sopot R1; sms o treści 11.1 na numer 4628
  2. Rewitalizacja kompleksu akademików Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków R1; sms o treści 11.2 na numer 4628
  3. Rewitalizacja terenów przy Hali Stulecia, budowa parkingu, Wrocław R1; sms o treści 11.3 na numer 4628
  4. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku R1; sms o treści 11.4 na numer 4628

Autor

- Gazeta BałtyckaMoto Replika