Dylematy przeszłości, wyzwania przyszłości… | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 29.05.2018

Dylematy przeszłości, wyzwania przyszłości…

Dla znacznej już części naszego społeczeństwa obecność naszego kraju w Unii Europejskiej jest  oczywistością wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami – ten wybór jest nadal przez ogromną większość Rodaków akceptowany i popierany.

Jak powszechnie wiadomo, każdy sukces ma wielu ojców (w przeciwieństwie do klęski, która jest zawsze sierotą !), można zatem zrozumieć (choć nie akceptować !) zachowania polityków prawej strony sceny politycznej leczących swoje kompleksy zrodzone brakiem realnych osiągnięć poprzez przypisywanie sobie cudzych dokonań – tylko tak bowiem można odbierać permanentne pomijanie milczeniem zasług polityków lewicy i rządu SLD Leszka Millera, któremu przypadło w udziale być ostatnią zmianą sztafety, która wprowadziła Polskę do grona członków Unii Europejskiej. Podobne zachowania szyte na miarę tych ludzi są co żenujące, ale nie stwarzają realnych zagrożeń. Gorzej, że druga część owego obozu sprawująca dziś władzę zdaje się otwarcie kontestować naszą obecność w unijnych strukturach.

Dążą oni do przekształcenia Polski w narodowo–katolicki skansen i polska obecność w Unii stanowi przeszkodę w realizacji tych planów. Nie można pozwolić na wypchnięcie naszego Kraju z grona unijnej rodziny ani na zmarginalizowanie roli lewicy w historycznym sukcesie Polski i Polaków.

Temu celowi służyła zapewne także, zorganizowana przez Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka przy okazji przypadającej w tym roku 105 rocznicy urodzin Edwarda Gierka oraz 14 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej konferencja naukowa „Polska w Europie, Europa w Polsce”, która odbyła się 19 maja w siedzibie Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie.

W programie Konferencji znalazły się referaty przygotowane i wygłoszone przez gospodarza i zaproszonych gości:

1.”Polska droga do Europy” prof. dr hab.

2.”Wpływ reindustrializacji na rolę Polski w Unii Europejskiej” prof. dr hab. Adam Gierek i prof. dr hab.

3.”Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na znaczenie Polski w Polityce międzynarodowej” prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz

4.”Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na bezpieczeństwo w Europie” dr Janusz Zemke

Po wygłoszonych referatach zaplanowano dyskusję.

Wśród gości konferencji znaleźli się między innymi: euro poseł prof. B. Liberadzki, prof. dr hab. L. Pastusiak, Przewodniczący SLD W.  Czarzasty, Przewodniczący Rady Naczelnej PPS  B. Gorski, Sekretarz Generalny Unii Pracy M. Procki, prof. J. Siemianowicz, prof. A. Karpiński Prorektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej dr A. Erechamla Prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego płk dr inż. W.Karga, dr J.Bandurski, dr E.Groszek, dr J.Herman, dr inż. J. Nowak, dr inż. T. Nowak,Członek Rady Naczelnej PPS J. Stefański, ppłk dypl. B. Pokrowski Stowarzyszenie Tradycji WP im. Zygmunta Berlinga.

Media reprezentowane były przez  Redaktora Naczelnego Tygodnika „Przegląd” J. Domańskiego, Telewizję TELPOL z Chorzowa, red. T. Gawlika z mediów społecznościowych oraz Dziennik Trybuna reprezentowany przez autora tego tekstu.

Po powitaniu przybyłych przez Przewodniczącego ROG prof. Pawła Bożyka, odbyła się uroczystość wręczenia Medali 25 – lecia Związku Weteranów  i Rezerwistów Wojska Polskiego profesorowi  Adamowi Gierkowi i działaczowi ROG, Prezesowi Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka, Maciejowi Gadaczkowi. Odznaczenia wręczał Prezes Zarządu Głównego Związku –  płk dr inż. Wiesław Korga.

Jako pierwszy wygłosił referat gospodarz spotkania, Przewodniczący ROG, prof. Paweł Bożyk. Przedstawił on pokrótce drogę jaką przebyła Polska od kraju krytych słomą chat i wozów drabiniastych do kraju rozwiniętego przemysłu nadrabiającego w szybkim tempie pozostawione mu w spadku ogromne zacofanie.

Tylko dzięki polityce otwarcia na Zachód zapoczątkowanej przez Edwarda Gierka dokonał się w Polsce ogromny skok cywilizacyjny, który w efekcie pozwolił nam aspirować do członkostwa w Unii Europejskiej. Bez epoki Gierka nie byłoby możliwe nasze późniejsze wstąpienie do UE.

Oczywiście nasze członkostwo rodzi określone konsekwencje: wchodząc do Unii Polska wyraziła zgodę na ponadpaństwowy charakter integracji, co oznacza przekazanie pewnego zakresu suwerenności ze szczebla narodowego na ponadpaństwowy. Jako członek Unii Europejskiej Polska musi respektować zasadę, że wszystkie organy UE zobowiązane są do przedkładania interesów wspólnoty ponad interesy poszczególnych państw. Ta „oczywista oczywistość” zdaje się nie docierać do rządu P i S co czyni możliwym każdy z trzech wymienionych poniżej scenariuszy:

– kontynuację stanu obecnego, co oznacza, że (przynajmniej na razie) Polska nie wejdzie do strefy Euro

– Polska wejdzie do strefy Euro godząc się na zasadniczą zmianę naszego członkostwa w UE

– Polska opuści UE

Zdaniem autora referatu najbardziej prawdopodobny (na dziś !) wydaje się być wariant pierwszy.

Jako kolejny wystąpił prof. Adam Gierek, który w swoim referacie przedstawił problem reindustrializacji postrzeganej z pozycji Polski i Unii Europejskiej.

Polska do dzisiaj niezwykle boleśnie odczuwa skutki działalności L. Balcerowicza i innych neoliberalnych fundamentalistów, którzy celowo i świadomie doprowadzili do wyzbycia się za bezcen i likwidacji większości naszego przemysłu i zmienienia Polski w wielką montownię produktów ponadnarodowych korporacji, co sprowadziło nasz kraj de facto do roli kolonii.

Efektem tej polityki jest masowa emigracja zarobkowa młodych Polaków, którzy wobec braku perspektyw w Kraju zmuszeni są wyjeżdżać za chlebem za granicę – najczęściej na stałe. Czy możliwe jest odwrócenie tego trendu? Na pewno trzeba  próbować a reindustrializacja wydaje się jedynym możliwym kierunkiem.

Profesor Wojciech Lamentowicz przedstawił w swoim referacie wpływ członkostwa w UE na pozycję Polski w polityce międzynarodowej. Jesteśmy krajem zbyt słabym by nasza polityka zagraniczna mogła być w pełni suwerenna i niezależna.

Aby przeżyć i rozwijać się musimy zatem być w sojuszach z innymi, gdyż jest to rozwiązanie relatywnie lepsze niż samotność między silniejszymi. Ważne jest, by stopień wynikającej z takiego układu zależności i jej koszt nie był wyższy niż związane z nią korzyści. Stąd nasze wejście do UE znacznie poprawiło naszą pozycję – choć niestety w tej chwili możemy o tym mówić już w czasie przeszłym. Obecny rząd doprowadził do sytuacji faktycznej izolacji naszego kraju: zła lub fatalne stosunki ze wszystkimi( ! ) sąsiadami, śmierć Trójkąta Weimarskiego i szybko postępujące obumieranie Grupy Wyszehradzkiej to swoista wizytówka rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Tym katastrofalnym skutkom towarzyszy ogłuszająca propaganda sukcesu oraz pseudo mocarstwowa retoryka wystawiająca nasz kraj na pośmiewisko. Nie wiadomo ilu lat potrzeba będzie na posprzątanie po taj ekipie. Na domiar złego władze naszego kraju postawiły na strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi kosztem Unii Europejskiej.

Jak kiedyś niezwykle trafnie wyraził to były prezydent Francji Nicolas Sarkozy spełniamy rolę „Osła Trojańskiego” Ameryki w Europie. Może warto czasem spojrzeć na mapę by uświadomić sobie, że Polska jednak nadal leży w Europie i wyciągnąć wypływające stąd wnioski.

Temat wpływu polityki obronnej UE na bezpieczeństwo Polski było tematem wystąpienia europosła, dra Janusza Zemke.

Dzisiaj nie grozi naszemu krajowi wojna taka, jaką przeżyli nasi ojcowie i dziadkowie w latach 1939 – 45. Realne są zagrożenia zamachami terrorystycznymi oraz cyberatakami. Kluczowym partnerem dla naszego kraju we wspólnej polityce obronnej winna być – zdaniem referenta – z uwagi na możliwość zwiększenia zdolności wojskowych i bardziej efektywne wykorzystywanie środków na techniczną modernizację sił zbrojnych. Wyłączna orientacja na Stany Zjednoczone nie bierze pod uwagę faktu, że dla światowego supermocarstwa aktualnie istotny jest region Azji i Pacyfiku i tam kierowane są główne wysiłki. Europa nie znajduje się aktualnie wśród priorytetów polityki obronnej USA. Warto o tym pamiętać . Wielkimi zwolennikami zacieśniania współpracy obronnej w europejskim gronie są Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Holandia. Polski tam nie ma…

Po przerwie rozpoczęła się dyskusja, w której wzięli udział w kolejności wystąpień: prof. Longin Pastusiak, kmdr w stanie spoczynku Bożena Szubińska, dr Janusz Bandurski, Eugeniusz Roman Wypijewski, Danuta Kowalczyk, Regina Kozłowska, inż. Władysław Bujwid, dr Jan Herman, dr inż. Jacek Nowak, Zbigniew Sowa. Podsumowania dyskusji o odpowiedzi na pytania udzielali: dr J.Zemke, prof. A. Gierek, prof. W. Lamentowicz i prof. P. Bożyk.

Zapowiedziano kontynuowanie podobnych działań i publikację materiałów z konferencji.

Autor

- dziennikarz. Od 1976 roku jego publikacje ukazywały w Dzienniku Bałtyckim, Głosie Wybrzeża, Kurierze Gdyńskim, Gazecie Gdyńskiej. Ostatnio publikował w Dzienniku Trybuna oraz na portalu Głos Gdyni. Jest autorem przeszło pięćdziesięciu autorskich programów telewizyjnych "Weekendowy magazyn szachowy " zrealizowanych w TV Szelsat w latach 1999 - 2000 oraz programów publicystycznych "Krótko i na temat" w TV Gdynia w 2001 roku.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika