Akademia Edukacji Finansowej – szkolenia dla pracowników pomocy społecznej | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 4.11.2021

Akademia Edukacji Finansowej – szkolenia dla pracowników pomocy społecznej

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dniu 1 października 2021 r. rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt: „AKADEMIA EDUKACJI FINANSOWEJ – SZKOLENIA Z EDUKACJI FINANSOWEJ DLA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

SKEF jako organizacja pożytku publicznego, realizująca działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą ma przyjemność zaprosić pracowników zajmujących się pomocą społeczną (np.: asystentów rodzin, pracowników socjalnych, pomocy społecznej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jak np.: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej a także w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie z terenu całego kraju do udziału w projekcie pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej”.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród 60 osób – kadry sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zagrożonych nadmiernym zadłużeniem i wykluczeniem społecznym, poprzez wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w okresie od 1.10.2021 do 30.06.2022.

Natomiast cele szczegółowe to:
• Wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie planowania i kontroli budżetu domowego.
• Wzrost wiedzy i umiejętności finansowych w zakresie produktów i usług finansowych.
• Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie procedury upadłości konsumenckiej oraz zjawiska nadmiernego zadłużenia.
• Rozwój kompetencji zawodowych wśród pracowników sektora pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych poprzez udział w szkoleniach on-line.

W ramach projektu zamierzamy prowadzić w formie zdalnej (on-line). Zostaną utworzone 4 grupy szkoleniowe po 15 osób (łącznie 60 osób). Dla każdej grupy zostanie przeprowadzony cykl szkoleń obejmujący 4 moduły w łącznym wymiarze 12 godz.(60 min.). Zajęcia będą prowadzić trenerzy-specjaliści SKEF posiadający długoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu usług finansowych, procedur egzekucji i windykacji należności, planowania finansowego i budżetu domowego.

MODUŁOWY PROGRAM SZKOLEŃ:
Moduł 1. Rola edukacji finansowej w zapobieganiu nadmiernemu zadłużeniu (3 godz.)
Moduł 2. Produkty i usługi finansowe (3 godz.)
Moduł 3. Abc windykacji i egzekucji należności (3 godz.)
Moduł 4. Upadłość konsumencka (3 godz.)

Zajęcia zamierzamy prowadzić od marca 2022 r. Każdy uczestnik otrzyma publikację w wersji elektronicznej zawierającą szczegółowe omówienie treści prezentowanych podczas szkoleń oraz certyfikaty ukończenia 4 modułów szkoleń. Dla uczestników szkoleń po każdym module szkoleniowym przewidziana jest 1 godz.(60 min.) konsultacji/poradnictwa prowadzona przez trenera danego modułu szkoleniowego.

Aktualnie rozpoczęliśmy rekrutację uczestników do projektu, która ma charakter otwarty i odbywa się poprzez zgłoszenie uczestnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji wyboru grupy szkoleniowej. Podstawowym kryterium dostępu dla zainteresowanych osób jest zatrudnienie w instytucjach/organizacjach związanych z pomocą społeczną.

Ze strony SKEF osobą do kontaktu jest Pani Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń tel: 58/624-98-76; e-mail: ikarmasz@skef.pl

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym projektem i udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji wyboru grupy szkoleniowej, które są dostępne na stronie https://www.skef.pl/akademia-edukacji-finansowej/ i przesłanie e-mailem (scany, zdjęcia) na adres: ikarmasz@skef.pl w terminie do dnia 31.01.2022 r.

Prosimy pamiętać, że liczba osób jest ograniczona (60 osób).

Autor

- Gazeta BałtyckaMoto Replika