"Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody". Nowe kierunki na UG | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 9.05.2015
Nauka | Autor: Redakcja

„Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody”. Nowe kierunki na UG

W nowym roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytecie Gdańskim będzie można studiować sześć nowych kierunków. W kwietniu 2015 Senat UG podjął decyzję o powołaniu na Wydziale Biologii UG stacjonarnych studiów II stopnia Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody. Wcześniej zostały powołane: Dyplomacja, Studia Wschodnie, Studia Bałkańskie, Teatrologia oraz Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej.

ug_inauguracja

Od nowego roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Gdańskim będzie można studiować sześć nowych kierunków studiów:

Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody – kierunek unikatowy w skali kraju, o profilu praktycznym, adresowany do absolwentów studiów pierwszego stopnia. Studia będą kształcić specjalistów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, przygotowanych do pełnienia roli samodzielnego eksperta środowiskowego.

Studia Bałkańskie – w trakcie których studenci będą zdobywać umiejętności językowe z zakresu dwóch języków (serbskiego lub chorwackiego oraz tureckiego lub włoskiego), a także rzetelną wiedzę o krajach bałkańskich.

Teatrologię – skierowaną do absolwentów studiów pierwszego stopnia, zainteresowanych pracą w teatrach i instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej oraz archiwach artystycznych.

– Dyplomację na Wydziale Nauk Społecznych UG – kierunek adresowany jest do osób planujących związać swoją karierę zawodową z pracą w służbie dyplomatycznej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i krajowych, w instytucjach odpowiedzialnych za nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych, w mediach, fundacjach czy w przedsiębiorstwach krajowych i koncernach międzynarodowych.

– Studia Wschodnie na Wydziale Filologicznym UG ze specjalnością „ rosyjski z językiem chińskim”, są odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców, przede wszystkim firm prowadzących działalność gospodarczą na „rynkach wschodnich”. Studia przygotowują do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu.

– Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej – które umożliwią studentom poznanie i zrozumienie istoty cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty wywodzące się ze starożytności – kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo; przygotowujące do pracy instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, m.in. w bibliotekach i muzeach, w szkolnictwie, w świetlicach i klubach środowiskowych, w turystyce krajowej i zagranicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych.

W ofercie UG na rok akademicki 2015/2016 pojawiły się także nowe specjalności, na które nabór będzie się odbywał już w czasie rekrutacji – jak na przykład „Język, kultura, gospodarka Finlandii” na kierunku Skandynawistyka (Wydział Filologiczny) oraz nowy tryb studiów – Podatki i doradztwo podatkowe – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (dotąd były tylko studia II stopnia niestacjonarne), realizowane na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania.

Opis kierunków

Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody – to dwuletnie studia drugiego stopnia realizowane na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Studia będą kształcić specjalistów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, przygotowanych do pełnienia roli samodzielnego eksperta środowiskowego.

Program studiów został opracowany i będzie realizowany we współpracy z przedstawicielami pracodawców działającymi w instytucjach związanych z szeroko rozumianą działalnością na rzecz ochrony przyrody i środowiska (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych). Studenci będą się kształcić w zakresie florystyki, faunistyki i biocenologii, metod i technik ochrony różnorodności biologicznej, prawa ochrony przyrody, zasad funkcjonowania europejskich sieci i programów ochrony przyrody, finansowania projektów środowiskowych, oceny oddziaływania na środowisko, podstaw zarządzania biologicznymi zasobami przyrody. Ważną częścią programu studiów są praktyki zawodowe oraz zajęcia terenowe. Prace magisterskie będą miały przede wszystkim charakter ekspertyz środowiskowych, a ich tematyka będzie powiązana z konkretnymi potrzebami zainteresowanych pracodawców. Absolwenci będą posiadali kompetencje w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji zasobów przyrodniczych, zarządzania obszarami chronionymi i monitorowania ich stanu, wykonywania ocen i ekspertyz środowiskowych, opracowywania waloryzacji przyrodniczych i planów ochrony. Będą mogli podjąć pracę w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej.

Studia Bałkańskie – to trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia, realizowane na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów studenci będą zdobywać umiejętności językowe i rzetelną wiedzę o krajach bałkańskich. W programie studiów jest nauka jednego języka słowiańskiego z regionu Bałkanów (serbskiego lub chorwackiego) oraz jednego języka niesłowiańskiego z obszaru Europy Południowej (tureckiego lub włoskiego). Studenci będą zdobywać wiedzę z zakresy kultury i komunikacji międzykulturowej oraz poznawać podstawowe aspekty prawa, biznesu, handlu, dyplomacji, stosunków etnicznych i gospodarki obszaru Półwyspu Bałkańskiego.

Oferta kształcenia jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. Katedra Slawistyki UG, która sprawuje pieczę nad kierunkiem, utrzymuje kontakty z Ambasadą Republiki Serbii, Ambasadą Republiki Chorwacji oraz ambasadami innych państw regionu, a także instytucjami takimi jak Matica Srpska, Matica Hrvatska oraz polskimi i międzynarodowymi firmami inwestującymi w krajach Półwyspu Bałkańskiego. Dzięki tym kontaktom studenci będą mieli dostęp do aktualnych ofert pracy, informacji o targach pracy z udziałem międzynarodowych firm oraz stażach w firmach działających na Bałkanach.

Absolwenci Studiów Bałkańskich znajdą zatrudnienie jako konsultanci ds. regionu przy instytucjach europejskich, w służbach dyplomatycznych, w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach współpracujących lub inwestujących w regionie, ale także jako eksperci i negocjatorzy ds. mniejszości narodowych, animatorzy kultury, redaktorzy portali internetowych, pracownicy sektora turystycznego, specjaliści ds. wymiany zagranicznej w regionie.

Teatrologia to stacjonarne studia drugiego stopnia realizowane na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Głównym celem kształcenia jest zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu historii oraz teorii dramatu i teatru, a także umiejętności łączenia tej wiedzy z działalnością praktyczną, zwłaszcza z pracą w teatrach i instytucjach kultury, pracą dramaturga i krytyka teatralnego.

Na program zajęć składają się przedmioty ogólne oraz specjalistyczne (praktyczne) w ramach specjalności dramaturgiczno-krytycznej. Te ostanie będą prowadzone w trybie warsztatowym. Będą przygotowywały do podjęcia pracy dramaturga (głównego partnera reżysera, który jest odpowiedzialny za przekaz ideowy spektaklu), krytyka/recenzenta, komentującego spektakle i zdarzenia teatralne oraz sekretarza/kierownika literackiego. Program dopełniają zajęcia fakultatywne, w tym praktyczna nauka języka obcego sprofilowana pod kątem wiedzy teatrologicznej i praktyki scenicznej, a także seminarium magisterskie i praktyka zawodowa.
Zajęcia będą prowadzone przez teatrologów, literaturoznawców i kulturoznawców z Wydziału Filologicznego UG, a przedmioty warsztatowe – przez artystów reprezentujących poszczególne obszary teatru, dziennikarzy oraz specjalistów w dziedzinie prawa autorskiego.

Absolwenci Teatrologii będą przygotowani do pracy w teatrach i instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, archiwach artystycznych, a także wydawnictwach zajmujących się wydawaniem publikacji z dziedziny humanistyki. Będą mogli zajmować się krytyką artystyczną i szeroko pojętą popularyzacją kultury teatralnej, a także prowadzić indywidualne naukowe nad dramatem i teatrem w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dyplomacja – to trzyletnie studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: dyplomacja publiczna oraz dyplomacja społeczna.

Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej dyplomacji publicznej i społecznej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych.

W module przedmiotów kierunkowych programu studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak protokół dyplomatyczny, historia dyplomacji, zasady savoir-vivre w dyplomacji, negocjacje międzynarodowe czy komunikacja międzykulturowa. Specjalność dyplomacja publiczna adresowana jest do osób przygotowujących się do pracy w placówkach służby publicznej. Wykładane będą m. in. przedmioty takie jak branding narodowy, służby specjalne w dyplomacji czy kulturowe aspekty dyplomacji. Druga ze specjalności – dyplomacja społeczna – pozwoli na zgłębianie zagadnień związanych z marketingiem społecznym, mediatyzacją życia społecznego czy rozwojem sieci globalnych. W programie studiów znajdą się również dwa lektoraty – języka angielskiego i języka francuskiego.

Aby zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy program studiów był konsultowany z przedstawicielami środowisk administracji państwowej (w tym placówek dyplomatycznych) i samorządowych oraz pomorskiego biznesu.

Program kształcenia umożliwi studentom zdobycie umiejętności zawodowych przydatnych do pracy zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Dyplomacja to także kierunek przydatny dla osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach administracji krajowej różnego szczebla i tych, które odpowiadają za nawiązywanie współpracy na arenie międzynarodowej z ramienia instytucji, organizacji, fundacji, przedsiębiorstw krajowych czy koncernów międzynarodowych.

Studia Wschodnie – to trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci którzy rozpoczną studia w roku 2015 będą realizować specjalność „ rosyjski z językiem chińskim”. W latach następnych będą mieć do wyboru także inne specjalności, np. język rosyjski z językiem ukraińskim, język rosyjski z językiem łotewskim, język rosyjski z językiem litewskim, język rosyjski z językiem białoruskim czy język rosyjski z językiem japońskim.

Program studiów zakłada bardzo intensywną naukę dwóch języków od podstaw: języka rosyjskiego i drugiego języka należącego do wybranego obszaru kulturowego Wschodu (np. języka chińskiego), a także doskonalenie języka angielskiego w zakresie komunikacji biznesowej. Studenci zdobędą nie tylko poszukiwane umiejętności językowe, ale także wiedzę ekonomiczną i prawną. Studia oferują przedmioty teoretyczne i praktyczne, wyjaśniające m.in. konteksty społeczno-kulturowe, uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne i prawne, specyficzne dla obszaru i języka rosyjskiego, a także drugiego wybranego obszaru językowego.

Studia Wschodnie są odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców, przede wszystkim firm prowadzących działalność na „rynkach wschodnich” – w Rosji i państwach azjatyckich.

Kierunek przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w korporacjach, firmach handlowych, agencjach reklamowych i informacyjnych, mediach, obsłudze ruchu turystycznego, izbach gospodarczych, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i instytucjach politycznych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka rosyjskiego i drugiego języka wschodniego, np. chińskiego, lecz także mających wiedzę i umiejętności realizacji zadań gospodarczych, ponadto posiadających orientację w regulacjach prawa handlowego i różnych aspektach kultury Wschodu.

Atutem kierunku będzie możliwość realizowania części programu studiów w uczelniach zagranicznych, np. w Chinach.

Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej – to trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziałach Filologicznym oraz Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia istoty cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty wywodzące się ze starożytności – kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo. Studenci uzyskają nie tylko wiedzę z zakresu literatury, historii, historii sztuki, historii myśli religijnej i filozoficznej, rozwoju kultury, zjawisk społecznych, ale też – zależnie od wyboru specjalności – będą mogli poznać warsztat badawczy filologa lub historyka.

Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszystkich instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, m.in. w bibliotekach i muzeach, w szkolnictwie, w świetlicach i klubach środowiskowych, w turystyce krajowej i zagranicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, uwzględniających w swojej działalności aktywność kulturalną. Przede wszystkim jednak absolwenci kierunku Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej będą doskonale przygotowani do kontynuacji kształcenia na wszystkich kierunkach humanistycznych – filologicznych i historycznych, ale także np. na prawie, politologii, pedagogice, socjologii, dziennikarstwie czy muzykologii.

W nowym roku akademickim 2015/2016 uruchamiane będą także na poszczególnych kierunkach nowe specjalności, na które nabór będzie się odbywał już w czasie rekrutacji.

Jedna z nich to Skandynawistyka, specjalność „Język, kultura, gospodarka Finlandii”. Są to 4-letnie studia stacjonarne na Wydziale Filologicznym UG, co pozwoli na opanowanie trudnego języka fińskiego. Studia oferują poznawanie języka fińskiego do poziomu B2, a także doskonalenie znajomości języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów języka biznesowego. Są to studia o profilu praktycznym a oferta ma charakter interdyscyplinarny – łączy przedmioty filologiczne i kulturoznawcze z kursami o społeczeństwie i gospodarce Finlandii. Część zajęć jest prowadzona w języku angielskim, a ich treść skonsultowana została z przedstawicielami fińskich firm działających na Pomorzu.

Pojawił się także w ofercie UG kierunek – Podatki i doradztwo podatkowe – nowy tryb – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (dotąd były tylko studia II stopnia niestacjonarne), realizowane na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania.

źródło: UG

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika