"Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody". Nowe kierunki na UG | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 9.05.2015
Nauka | Autor: Redakcja

„Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody”. Nowe kierunki na UG

W nowym roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytecie Gdańskim będzie można studiować sześć nowych kierunków. W kwietniu 2015 Senat UG podjął decyzję o powołaniu na Wydziale Biologii UG stacjonarnych studiów II stopnia Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody. Wcześniej zostały powołane: Dyplomacja, Studia Wschodnie, Studia Bałkańskie, Teatrologia oraz Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej.

ug_inauguracja

Od nowego roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Gdańskim będzie można studiować sześć nowych kierunków studiów:

Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody – kierunek unikatowy w skali kraju, o profilu praktycznym, adresowany do absolwentów studiów pierwszego stopnia. Studia będą kształcić specjalistów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, przygotowanych do pełnienia roli samodzielnego eksperta środowiskowego.

Studia Bałkańskie – w trakcie których studenci będą zdobywać umiejętności językowe z zakresu dwóch języków (serbskiego lub chorwackiego oraz tureckiego lub włoskiego), a także rzetelną wiedzę o krajach bałkańskich.

Teatrologię – skierowaną do absolwentów studiów pierwszego stopnia, zainteresowanych pracą w teatrach i instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej oraz archiwach artystycznych.

– Dyplomację na Wydziale Nauk Społecznych UG – kierunek adresowany jest do osób planujących związać swoją karierę zawodową z pracą w służbie dyplomatycznej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i krajowych, w instytucjach odpowiedzialnych za nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych, w mediach, fundacjach czy w przedsiębiorstwach krajowych i koncernach międzynarodowych.

– Studia Wschodnie na Wydziale Filologicznym UG ze specjalnością „język rosyjski z językiem chińskim”, są odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców, przede wszystkim firm prowadzących działalność gospodarczą na „rynkach wschodnich”. Studia przygotowują do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu.

– Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej – które umożliwią studentom poznanie i zrozumienie istoty cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty wywodzące się ze starożytności – kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo; przygotowujące do pracy instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, m.in. w bibliotekach i muzeach, w szkolnictwie, w świetlicach i klubach środowiskowych, w turystyce krajowej i zagranicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych.

W ofercie UG na rok akademicki 2015/2016 pojawiły się także nowe specjalności, na które nabór będzie się odbywał już w czasie rekrutacji – jak na przykład „Język, kultura, gospodarka Finlandii” na kierunku Skandynawistyka (Wydział Filologiczny) oraz nowy tryb studiów – Podatki i doradztwo podatkowe – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (dotąd były tylko studia II stopnia niestacjonarne), realizowane na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania.

Opis kierunków

Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody – to dwuletnie studia drugiego stopnia realizowane na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Studia będą kształcić specjalistów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, przygotowanych do pełnienia roli samodzielnego eksperta środowiskowego.

Program studiów został opracowany i będzie realizowany we współpracy z przedstawicielami pracodawców działającymi w instytucjach związanych z szeroko rozumianą działalnością na rzecz ochrony przyrody i środowiska (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych). Studenci będą się kształcić w zakresie florystyki, faunistyki i biocenologii, metod i technik ochrony różnorodności biologicznej, prawa ochrony przyrody, zasad funkcjonowania europejskich sieci i programów ochrony przyrody, finansowania projektów środowiskowych, oceny oddziaływania na , podstaw zarządzania biologicznymi zasobami przyrody. Ważną częścią programu studiów są praktyki zawodowe oraz zajęcia terenowe. Prace magisterskie będą miały przede wszystkim charakter ekspertyz środowiskowych, a ich tematyka będzie powiązana z konkretnymi potrzebami zainteresowanych pracodawców. Absolwenci będą posiadali kompetencje w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji zasobów przyrodniczych, zarządzania obszarami chronionymi i monitorowania ich stanu, wykonywania ocen i ekspertyz środowiskowych, opracowywania waloryzacji przyrodniczych i planów ochrony. Będą mogli podjąć pracę w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej.

Studia Bałkańskie – to trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia, realizowane na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów studenci będą zdobywać umiejętności językowe i rzetelną wiedzę o krajach bałkańskich. W programie studiów jest nauka jednego języka słowiańskiego z regionu Bałkanów (serbskiego lub chorwackiego) oraz jednego języka niesłowiańskiego z obszaru Europy Południowej (tureckiego lub włoskiego). Studenci będą zdobywać wiedzę z zakresy kultury i komunikacji międzykulturowej oraz poznawać podstawowe aspekty prawa, biznesu, handlu, dyplomacji, stosunków etnicznych i gospodarki obszaru Półwyspu Bałkańskiego.

Oferta kształcenia jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. Katedra Slawistyki UG, która sprawuje pieczę nad kierunkiem, utrzymuje kontakty z Ambasadą Republiki Serbii, Ambasadą Republiki Chorwacji oraz ambasadami innych państw regionu, a także instytucjami takimi jak Matica Srpska, Matica Hrvatska oraz polskimi i międzynarodowymi firmami inwestującymi w krajach Półwyspu Bałkańskiego. Dzięki tym kontaktom studenci będą mieli dostęp do aktualnych ofert pracy, informacji o targach pracy z udziałem międzynarodowych firm oraz stażach w firmach działających na Bałkanach.

Absolwenci Studiów Bałkańskich znajdą jako konsultanci ds. regionu przy instytucjach europejskich, w służbach dyplomatycznych, w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach współpracujących lub inwestujących w regionie, ale także jako eksperci i negocjatorzy ds. mniejszości narodowych, animatorzy kultury, redaktorzy portali internetowych, pracownicy sektora turystycznego, specjaliści ds. wymiany zagranicznej w regionie.

Teatrologia to stacjonarne studia drugiego stopnia realizowane na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Głównym celem kształcenia jest zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu historii oraz teorii dramatu i teatru, a także umiejętności łączenia tej wiedzy z działalnością praktyczną, zwłaszcza z pracą w teatrach i instytucjach kultury, pracą dramaturga i krytyka teatralnego.

Na program zajęć składają się przedmioty ogólne oraz specjalistyczne (praktyczne) w ramach specjalności dramaturgiczno-krytycznej. Te ostanie będą prowadzone w trybie warsztatowym. Będą przygotowywały do podjęcia pracy dramaturga (głównego partnera reżysera, który jest odpowiedzialny za przekaz ideowy spektaklu), krytyka/recenzenta, komentującego spektakle i zdarzenia teatralne oraz sekretarza/kierownika literackiego. Program dopełniają zajęcia fakultatywne, w tym praktyczna nauka języka obcego sprofilowana pod kątem wiedzy teatrologicznej i praktyki scenicznej, a także seminarium magisterskie i praktyka zawodowa.
Zajęcia będą prowadzone przez teatrologów, literaturoznawców i kulturoznawców z Wydziału Filologicznego UG, a przedmioty warsztatowe – przez artystów reprezentujących poszczególne obszary teatru, dziennikarzy oraz specjalistów w dziedzinie prawa autorskiego.

Absolwenci Teatrologii będą przygotowani do pracy w teatrach i instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, archiwach artystycznych, a także wydawnictwach zajmujących się wydawaniem publikacji z dziedziny humanistyki. Będą mogli zajmować się krytyką artystyczną i szeroko pojętą popularyzacją kultury teatralnej, a także prowadzić indywidualne badania naukowe nad dramatem i teatrem w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dyplomacja – to trzyletnie studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: dyplomacja publiczna oraz dyplomacja społeczna.

Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej dyplomacji publicznej i społecznej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych.

W module przedmiotów kierunkowych programu studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak protokół dyplomatyczny, historia dyplomacji, zasady savoir-vivre w dyplomacji, negocjacje międzynarodowe czy komunikacja międzykulturowa. Specjalność dyplomacja publiczna adresowana jest do osób przygotowujących się do pracy w placówkach służby publicznej. Wykładane będą m. in. przedmioty takie jak branding narodowy, służby specjalne w dyplomacji czy kulturowe aspekty dyplomacji. Druga ze specjalności – dyplomacja społeczna – pozwoli na zgłębianie zagadnień związanych z marketingiem społecznym, mediatyzacją życia społecznego czy rozwojem sieci globalnych. W programie studiów znajdą się również dwa lektoraty – języka angielskiego i języka francuskiego.

Aby zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy program studiów był konsultowany z przedstawicielami środowisk administracji państwowej (w tym placówek dyplomatycznych) i samorządowych oraz pomorskiego biznesu.

Program kształcenia umożliwi studentom zdobycie umiejętności zawodowych przydatnych do pracy zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Dyplomacja to także kierunek przydatny dla osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach administracji krajowej różnego szczebla i tych, które odpowiadają za nawiązywanie współpracy na arenie międzynarodowej z ramienia instytucji, organizacji, fundacji, przedsiębiorstw krajowych czy koncernów międzynarodowych.

Studia Wschodnie – to trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci którzy rozpoczną studia w roku 2015 będą realizować specjalność „język rosyjski z językiem chińskim”. W latach następnych będą mieć do wyboru także inne specjalności, np. język rosyjski z językiem ukraińskim, język rosyjski z językiem łotewskim, język rosyjski z językiem litewskim, język rosyjski z językiem białoruskim czy język rosyjski z językiem japońskim.

Program studiów zakłada bardzo intensywną naukę dwóch języków od podstaw: języka rosyjskiego i drugiego języka należącego do wybranego obszaru kulturowego Wschodu (np. języka chińskiego), a także doskonalenie języka angielskiego w zakresie komunikacji biznesowej. Studenci zdobędą nie tylko poszukiwane umiejętności językowe, ale także wiedzę ekonomiczną i prawną. Studia oferują przedmioty teoretyczne i praktyczne, wyjaśniające m.in. konteksty społeczno-kulturowe, uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne i prawne, specyficzne dla obszaru i języka rosyjskiego, a także drugiego wybranego obszaru językowego.

Studia Wschodnie są odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców, przede wszystkim firm prowadzących działalność na „rynkach wschodnich” – w Rosji i państwach azjatyckich.

Kierunek przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w korporacjach, firmach handlowych, agencjach reklamowych i informacyjnych, mediach, obsłudze ruchu turystycznego, izbach gospodarczych, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i instytucjach politycznych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka rosyjskiego i drugiego języka wschodniego, np. chińskiego, lecz także mających wiedzę i umiejętności realizacji zadań gospodarczych, ponadto posiadających orientację w regulacjach prawa handlowego i różnych aspektach kultury Wschodu.

Atutem kierunku będzie możliwość realizowania części programu studiów w uczelniach zagranicznych, np. w Chinach.

Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej – to trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziałach Filologicznym oraz Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia istoty cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty wywodzące się ze starożytności – kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo. Studenci uzyskają nie tylko wiedzę z zakresu literatury, historii, historii sztuki, historii myśli religijnej i filozoficznej, rozwoju kultury, zjawisk społecznych, ale też – zależnie od wyboru specjalności – będą mogli poznać warsztat badawczy filologa lub historyka.

Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszystkich instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, m.in. w bibliotekach i muzeach, w szkolnictwie, w świetlicach i klubach środowiskowych, w turystyce krajowej i zagranicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, uwzględniających w swojej działalności aktywność kulturalną. Przede wszystkim jednak absolwenci kierunku Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej będą doskonale przygotowani do kontynuacji kształcenia na wszystkich kierunkach humanistycznych – filologicznych i historycznych, ale także np. na prawie, politologii, pedagogice, socjologii, dziennikarstwie czy muzykologii.

W nowym roku akademickim 2015/2016 uruchamiane będą także na poszczególnych kierunkach nowe specjalności, na które nabór będzie się odbywał już w czasie rekrutacji.

Jedna z nich to Skandynawistyka, specjalność „Język, kultura, gospodarka Finlandii”. Są to 4-letnie studia stacjonarne na Wydziale Filologicznym UG, co pozwoli na opanowanie trudnego języka fińskiego. Studia oferują poznawanie języka fińskiego do poziomu B2, a także doskonalenie znajomości języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów języka biznesowego. Są to studia o profilu praktycznym a oferta ma charakter interdyscyplinarny – łączy przedmioty filologiczne i kulturoznawcze z kursami o społeczeństwie i gospodarce Finlandii. Część zajęć jest prowadzona w języku angielskim, a ich treść skonsultowana została z przedstawicielami fińskich firm działających na Pomorzu.

Pojawił się także w ofercie UG kierunek – Podatki i doradztwo podatkowe – nowy tryb – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (dotąd były tylko studia II stopnia niestacjonarne), realizowane na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania.

źródło: UG


Polub Gazetę Bałtycką na Facebooku:

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>