Remonty bez przestrzegania norm? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 23.02.2023

Remonty bez przestrzegania norm?

Czy w Gdyni są realizowane remonty i modernizacje bez przestrzegania norm budowlanych i wewnętrznych przypisów uchwalonych przez władze miasta?

Od kilku lat w Gdyni realizowany jest projekt pn. „STANDARDY DOSTĘPNOŚCI DLA MIASTA GDYNI”, a mimo to podległy władzom miasta Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przy realizowanych modernizacjach zapomina o przestrzeganiu postanowień zawartych w tym projekcie. Idealnym przykładem na nieprzestrzegania przepisów jest przeprowadzona modernizacja – remont schodów od ul. Podjazd do ciągu pieszego wzdłuż ul. Śląskiej w 2022 roku.

Link do pełnej treści przyjętych norm przez władze Gdyni: https://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf

Modernizacja schodów od ul. Podjazd do ciągu pieszego wzdłuż ul. Śląskiej nie uwzględnia:
– potrzeb osób niepełnosprawnych,
– osób poruszających się na wózku inwalidzkim w tym elektrycznym,
– osób starszych i niedowidzących.

Stan prawny: – W ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z dn. 25.08.1994, nr 89, poz. 415, z póyn. zm.), a w szczególności: Art. 5.1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektowania i budowa w sposób określony w przepisach, w tym techniczna budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniaj¹c: …..pkt. 4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 2. Rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny, odpowiadaj budynki i ich usytuowanie oraz 3. Rozporządzeniami MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.

Przeprowadzona instancja – modernizacja nie uwzględniła:
– pochylni zabezpieczonej poręczami, wystandaryzowanego dla wózków inwalidzkich, w tym elektrycznych.
– infrastruktury dla osób starszych.
– infrastruktury dla osób niewidomych.

Powyższe uniemożliwia korzystanie z przejście z ulicy Podjazd na ulicę Śląską w kierunku Wzgórza Św. Maksymiliana osobom niepełnosprawnym i starszym.

Warto przypomnieć, że Gazeta Bałtycka pisała już o problemach gdynian mieszających przy węźle komunikacyjnym między ulicami: 10 Lutego, Podjazd, Śląska:
https://gazetabaltycka.pl/promowane/nik-w-gdynskim-ratuszu
https://gazetabaltycka.pl/promowane/urzad-miasta-gdyni-pod-lupa-nik-2
https://gazetabaltycka.pl/wydarzenia/gdynia/gdynia-wraca-problem-ulicy-morskiej
https://gazetabaltycka.pl/wydarzenia/gdynia/czy-wladze-gdyni-ignoruja-swobody-obywatelskie
https://gazetabaltycka.pl/wydarzenia/gdynia/gdynia-rozbudowa-ulicy-morskiej-juz-w-2016-roku
Mimo to przez wiele lat władze Gdyni nie zmodernizowały węzła komunikacyjnego, a modernizacja schodów prowadzących z ulicy Podjazd do ulicy Śląskiej w 2022 roku nie spełnia żadnych norm budowlanych oraz realizowanego przez te władze projektu „STANDARDY DOSTĘPNOŚCI DLA MIASTA GDYNI”.

Stanowisko Rzecznika Prasowego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni:
„Schody przy ul. Podjazd były remontowane – odtworzony został ich stan pierwotny. Nie była to kompleksowa przebudowa. W ramach prac, podjazd dla wózków (dziecięcych) został jedynie odtworzony. Należy wspomnieć, że w budżecie ZDiZ na ten rok zabezpieczone zostały środki na budowę windy prowadzącej z ul. Morskiej do przejścia podziemnego przy przystanku Główna, wraz z pochylnią. Ułatwi to zdecydowanie poruszanie się w tym rejonie. Koszt remontu schodów 142 787,26 zł.
Magdalena Wojtkiewicz, Rzecznik Prasowy Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

Z odpowiedzi wynika, że miasto zmarnowało 142 787,26 zł, gdyż jak już wspomniano, inwestycja została przeprowadzona wbrew prawu budowlanemu i Strategii Dostępności Miasta Gdyni.

Pytania, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi:
1. Dlaczego remont schodów od ul. Podjazd do ciągu pieszego wzdłuż ul. Śląskiej został tak przeprowadzony i zaprojektowany, że po remoncie wózek inwalidzki – inwalidzki elektryczny, nie wiedzie po zmodernizowanych schodach?
2. Dlaczego projekt remontu nie spełnia warunków dostępności?
3. Dlaczego miasto remontuje, przestrzeń publiczną nie uwzględniając potrzeb osób niepełnosprawnych mieszkających w Gdyni?
4. Kiedy miasto zamontuje antresole na schodach od ul. Podjazd do ciągu pieszego wzdłuż ul. Śląskiej?
5. Ile kosztował ww. remont zakończonego remontu schodów od ul. Podjazd do ciągu pieszego wzdłuż ul. Śląskiej?

Bardzo niepokoi fakt, że Prezydent Miasta Gdyni, Zarząd Dróg i Zieleni przy modernizacji w 2022 roku zlekceważył raport Najwyższej Izby Kontroli, który to stwierdził:
– z raportu NIK wynika, że miasto nie przestrzega ustanowionych przez siebie standardów dostępności, to również powinno być w zainteresowaniu prokuratury, gdyż chodzi o wydatkowanie środków publicznych.
Tematem dla Prokuratury w tej sprawie może być:
– wyjaśnienia jak to jest, że miasto dostaje nagrody za dostępność, a w rzeczywistości wszystko „skrzypi”.

Prokuratura powinna sprawdzić dokumentację wszystkich komisji, które przyznały nagrody miastu. Sensowność projektów oraz ich realizacja to nie wszystko, w projektach publicznych liczy się przede wszystkim ich kompleksowość, której w tej sprawie ewidentnie zabrakło.
– wydatkowanie środków publicznych i realizacje realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonej modernizacji, remontu schodów od ul. Podjazd do ciągu pieszego wzdłuż ul. Śląskiej w 2022 roku.
– sprawdzenie, dlaczego projekt modernizacji nie uwzględniał wymogów prawa budowlanego w zakresie dostępności, tj. braku rozwiązań architektonicznych w zakresie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.
– sprawdzenie, dlaczego inwestor realizujący przedmiotową modernizację zgodził się do jego realizacji mimo, że projekt ten nie spełniał wymogów prawa budowlanego w zakresie dostępności.
– bardzo szczegółowe sprawdzenie, dlaczego Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni wydał kwotę 142 787,26 zł na inwestycję, która to nie spełnia norm prawa budowlanego oraz była, przeprowadzona bez realizacji strategii dostępności prowadzonej przez miasto.
– sprawdzenie, jak wygląda nadzór organów samorządowych w Gdyni nad realizacją i procesem modernizacji prowadzonych w Gdyni.
– jako redakcja oczekujemy od Prokuratury sprawdzenia procesowego, czy brak udzielenia odpowiedzi dziennikarzom przez Rzecznika Urzędu Miasta Gdyni wypełnia znamiona art. 231 kk w związku obowiązkiem opisanym w prawie prasowym i ustawie o dostępie od informacji publicznej oraz Konstytucji RP.
– Prokuratura powinna sprawdzić, jak są projektowane i realizowane modernizacje ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji przy ul. Podjazd do ciągu pieszego wzdłuż ul. Śląskiej w 2022 roku, bo jest to idealny przykład bubla inwestycyjnego prowadzonego w Gdyni, a realizowanego przez Zarząd Dróg i Zieleni.

Mieszkańcy Gdyni mają prawo oczekiwać od Prokuratury zbadania, dlaczego miasto przeprowadza inwestycje, które po ich realizacji nie są zgodne z prawem budowlanym, dyskryminują osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, a przede wszystkim sprawdzenia prawidłowości wydatkowania środków finansowych ze środków publicznych.

Obowiązkiem władz samorządu terytorialnego jest modernizowanie przestrzeni publicznej w ten sposób, by po modernizacji spełniały wszystkie przepisy prawa budowlanego, wydatkowanie środków publicznych powinno uwzględniać prawo lokalne w tym wypadku Strategie Dostępności.

W przypadku opisywanej inwestycji, miasto wydało kwotę 142 787,26 zł wbrew zasadom, inwestycyjnych, projekt modernizacji nie uwzględniał wymogów prawo budowlanego, był, zaprojektowany wbrew Strategii Dostępności, tym samym zachodzi podejrzenie zaistnienia nieprawidłowości, które mogą być stypizowane w art. 231 kk – niedopełnienia obowiązków – tym samym Prokuratura powinna podjąć śledztwo w zakresie podjętych wyżej kwestii. Prokuratura jest zobowiązana podejmować postępowanie z urzędu, w szczególności, gdy są znaczące wątpliwości w przedmiocie wydatkowania środków publicznych jak w opisywanej sprawie.

Nie bez znaczenia jest fakt, że w 2023 roku władze Gdyni wprowadzają finansowe w komunikacji miejskiej, które to wprost uderzają w mieszkańców, tym bardziej uzasadnione jest zadanie pytania, czy jest uzasadnione wydanie kwoty 142 787,26 zł na inwestycje, po których nic się nie zmienia z punktu widzenia realnego interesu wszystkich mieszkańców.

Inwestycje remontowe nadzorowane i pilotowane przez Marka Łucyka – wiceprezydenta Gdyni ds. rozwoju, nie spełniają norm budowlanych oraz Strategii Dostępności realizowanej przez władze Gdyni, któremu podlega Wydział Inwestycji, czyli ten wydział odpowiedzialny za przedmiotowe inwestycje. Czy z punktu widzenia mieszkańców Gdyni takie inwestycje są pozytywne i zmieniają rzeczywistość miasta? Obiektywnie patrząc, zdecydowanie nie są one dla mieszkańców pozytywne.

Bardzo trudno się zgodzić ze stwierdzeniem, że inwestycje jak ta są udane i dobrze wykonane, tym samym należy oczekiwać od organów takich jak Prokuratura czy NIK podjęcia postępowań w celu szczegółowego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości co do sensu i realizacji przedmiotowych inwestycji.

Podsumowując należy, oczekiwać od wiceprezydenta Marka Łucyka, że inwestycje będą realizowane zgodnie z prawem budowlanym, natomiast od Prokuratury, że podejmie postępowanie, które wyjaśni podjęte artykule kwestie.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.Moto Replika